Key View การขาดดุลการค้าของเกาหลีใต้กับจีนแผ่นดินใหญ่ในปี 2566 ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด ซึ่งมีผลสำเร็จจากการลดลงมานานทศวรรษจากการเกินดุลสูงสุดในปี 2556 รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงเน้นย้ำ การพึ่งพาการส่งออกของเกาหลีใต้ของจีนลดลงและเกาหลีใต้ก็เพิ่มมากขึ้น […]

Source : ความสัมพันธ์ในการนำเข้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเกาหลีใต้กับจีนแผ่นดินใหญ่ตรงกันข้ามกับการส่งออกที่ลดลง

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.