ส่งเสริมสุขภาพที่ดี – ธนาคารกรุงเทพ นำโดย ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาค ภาคกลาง 3 นายนิธิรุจน์ สิริรุจิพัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสายงานสาธารณสุข นพ. ศรีเพชร กาญจนคีรณะ (ซ้ายสุด) พร้อมด้วยทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานธนาคาร อาสาสนับสนุนมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ในกิจกรรม ครั้งที่ 72 (ครั้งที่ 2 ในปี 2567) จัดให้มีการตรวจสุขภาพฟรี และการรักษาทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของจังหวัดระนอง จำนวนกว่า 1,600 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.ระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทีมงานยังได้บริจาคเงินสด 100,000 บาท เก้าอี้รถเข็น 15 คัน ชุดแปรงสีฟันและยาสีฟัน 400 ชุด ขนมและน้ำดื่ม 500 ชุด รับบริจาคโดย ดร.ริม เกศกร, ประธานคณะกรรมการมูลนิธิหน่วยการแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิด นายนริศ นิรมัยวงศ์,ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ในฐานะ “พันธมิตรที่เชื่อถือได้”ธนาคารกรุงเทพต้องการสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมในทุกสถานการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ของมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ใน จนถึงปี 2567 ธนาคารได้บริจาคเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและช่องปากดีขึ้น

Source : ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการการรักษาพยาบาลและทันตกรรมขั้นพื้นฐานสำหรับ…

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.