สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับนายสายฟ้า ศรุตเรืองชัย ที่ได้รับประกาศนียบัตรความเป็นเลิศจากผลงานในงานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย โครงการของเขามุ่งเน้นไปที่การใช้แอปพลิเคชัน Google เพื่อช่วยงานสวัสดิการสังคมในพื้นที่เฉพาะ การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักการศึกษาและนักศึกษา กลุ่มนวัตกรรมภูมิสารสนเทศในการประชุมมุ่งเน้นไปที่การวิจัยในการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเชิงพื้นที่ การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ และการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทอง ให้คำปรึกษาแก่คุณ ศรุตเรืองชัย เกี่ยวกับโครงการของเขา

Source : นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาสารสนเทศภูมิศาสตร์และไอซีที ได้รับรางวัล

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.