โปรดอ่านหนังสือบอกกล่าวฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของท่าน

มอนทรีออล, 13 กุมภาพันธ์ 2567 /PRNewswire/ — หนังสือบอกกล่าวฉบับนี้ส่งให้แก่บุคคลและนิติบุคคลทั้งหมดที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียน (Toronto-Dominion Bank) ในหรือหลังจากวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และยังมีการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 (เรียกรวมกันว่า “กลุ่ม” หรือ “สมาชิกกลุ่ม”)

ในวันที่ 29 มกราคม 2567 ผู้พิพากษาโดนัลด์ บิสสัน (Honourable Donald Bisson) แห่งศาลสูงสุด (Superior Court) ได้อนุมัติการการประนีประนอมยอมความระหว่างทุกฝ่ายในกระบวนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม ระหว่าง มาเจสติก แอสเซต แมเนจเมนต์ (Majestic Asset Management) และเทิร์นเอต พาร์ตเนอร์ส อิงค์ (Turn8 Partners Inc.) กับ ธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียน (Toronto-Dominion Bank) สำนวนคดีที่ 500-06-000914-180 (“การประนีประนอมยอมความ“)

สรุปเงื่อนไขการประนีประนอมยอมความ

ธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียนจะชำระเงินเต็มจำนวน 22 ล้านดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเป็นจำนวนเงินสุดท้าย (“จำนวนเงินการประนีประนอมยอมความ“) เพื่อประนีประนอมยอมความข้อเรียกร้องทุกประการที่มีต่อตนในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ (“การดำเนินคดีแบบกลุ่ม“) แต่ทั้งนี้ไม่ถือเป็นการยอมรับผิดใด ๆ ของธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียน

จำนวนเงินการประนีประนอมยอมความดังกล่าวนี้ เมื่อหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายทนายความ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และภาษี (“เงินทุนชดเชย“) จะแจกจ่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มตามแผนการจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจากศาล มีการอนุมัติค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (33.33 เปอร์เซ็นต์) ของจำนวนเงินการประนีประนอมยอมความ บวกค่าใช้จ่าย บวกภาษี สามารถเข้าชมสัญญาประนีประนอมยอมความและแผนการจัดสรรได้ทาง https://www.faguyco.com/class-actions/toronto-dominion

เพื่อเข้าร่วมในการประนีประนอมยอมความ ต้องยื่นคำร้องสำหรับการชดเชยภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

สมาชิกกลุ่มแต่ละรายต้องกรอกเอกสารแบบฟอร์มคำร้องและอัปโหลดเอกสารประกอบทางเว็บไซต์ของผู้บริหารจัดการ ไรซ์พอยต์ แอดมินิสเตรชัน อิงค์ (RicePoint Administration Inc.)

สามารถเข้าถึงหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ทางเว็บไซต์ของผู้บริหารจัดการ ทาง https://www.tdbankcanadianshareholdersettlement.com หรือติดต่อผู้บริหารจัดการเพื่อขอรับเอกสารแบบฟอร์มคำร้องได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1-888-352-1387 หรือทางอีเมล tdbankcanadianshareholder@ricepoint.com

หากท่านไม่ส่งแบบฟอร์มคำร้องที่กรอกครบถ้วนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ท่านอาจจะไม่ได้รับส่วนใด ๆ ของเงินทุนชดเชย

ศาลสูงสุดได้แต่งตั้งไรซ์พอยต์ แอดมินิสเตรชัน อิงค์เป็นผู้บริหารจัดการการประนีประนอมยอมความ เพื่อทำหน้าที่อย่างเช่น (1) รับและประมวลแบบฟอร์มคำร้อง (2) ตัดสินการมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สำหรับการชดเชย และ (3) แจกจ่ายเงินทุนชดเชยให้แก่สมาชิกกลุ่มที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มคำร้องในรูปแบบกระดาษได้เฉพาะหากท่านไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยส่งแบบฟอร์มคำร้องรูปแบบกระดาษได้ทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ต่อไปนี้

TD Bank Canadian Shareholder Settlement
c/o RicePoint Administration Inc.
P.O. Box 3355, London, ON N6A 4K3
อีเมล: tdbankcanadianshareholder@ricepoint.com

การลงทะเบียนคำร้องผ่านช่องทางของผู้บริหารจัดการ:

https://www.tdbankcanadianshareholdersettlement.com (ภาษาอังกฤษ)
https://fr.tdbankcanadianshareholdersettlement.com (ภาษาฝรั่งเศส)

หนังสือบอกกล่าวฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยศาลสูงสุดแห่งควิเบก (Superior Court of Québec)

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/2335803/Faguy___Co__Barristers_and_Solicitors_Inc__ATTENTION_TORONTO_DOM.jpg?p=medium600

Source : ประกาศถึงผู้ถือหุ้นธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียน แจ้งเรื่องการประนีประนอมยอมความในการดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อธนาคารโทรอนโต-โดมิเนียน

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business Directory.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.